Oświadczenie Rodziców

 

Kliknij link: oswiadczenie rodzicow by pobrać odpowiednie oświadczenie w formie dokumentu Word.

 

Wzór oświadczenia:

OŚWIADCZENIE

My, ____________________________________________________________________ ,

jako rodzice / opiekunowie   _________________________________________________ ,

który(a) jest sponsorowanym przez Rotary Klub _________ uczestnikiem Rotariańskiego Programu Wymiany Młodzieżowej i w roku szkolnym 2015/2016 będzie na utrzymaniu i pod opieką Rotary International, niniejszym zobowiązujemy się do udzielenia w naszym domu gościny każdemu – wskazanemu przez RC ____________ – zagranicznemu uczestnikowi tego Programu przez okres nie dłuższy niż 11 miesięcy.

Jesteśmy świadomi, że koszt uczestniczenia w Programie, nieuwzględniając kosztów utrzymania zagranicznego studenta, wynosi przeszło 15 tys. złotych.

Ponadto, informujemy, że dobrowolnie wpłacimy kwotę 5.000,- (słownie: pięć tysięcy) złotych najdalej do dnia 30 maja 2015 na rzecz funduszu stypendialnego na konto klubu:

Rotary Klub Bydgoszcz, 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 14

Bank Ochrony Środowiska S.A., O/Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 13;

15 1540 1027 2001 7501 3550 0001

             z dopiskiem „Darowizna na fundusz stypendialny”

            Jednocześnie oświadczamy, że po zakwalifikowaniu do programu, a przed wysłaniem aplikacji za granicę, wpłacimy kwotę 990,- (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt) złotych jako darowiznę na rzecz funduszu stypendialnego Komitetu Wymiany Młodzieżowej na konto:

Federacja Polskich Klubów Rotary Dystryktu 2230Rotary International90-009 Łódź ul. Sienkiewicza 55 Numer rachunku bankowego:

63 1750 0012 0000 0000 2340 332 

 z dopiskiem „Darowizna na fundusz stypendialny”

Podpis ojca   _____________________________________________

 

Podpis matki _____________________________________________

 

Podpis przedstawiciela RC ______________   _______________________________

 

Kliknij link oswiadczenie rodzicow by pobrać odpowiednie oświadczenie w formie dokumentu Word.