STATUT STOWARZYSZENIA

„ROTARY KLUB BYDGOSZCZ”

Artykuł I.  Nazwa

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Rotary Klub Bydgoszcz” i w dalszej części statutu nazywane jest „Klubem”. Klub jest członkiem Światowego Związku Klubów Rotariańskich – „Rotary International”.

Artykuł II.  Zasięg terytorialny

Siedzibą  Klubu jest Bydgoszcz, a terenem działalności –  obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Artykuł III.  Przedmiot działalności

Celem Klubu jest pielęgnowanie i krzewienie ideałów służby społecznej jako podstawy użytecznych przedsięwzięć, a zwłaszcza:

– rozwoju wzajemnych kontaktów jako sposobności do służenia społeczeństwu,

– działalności zawodowej każdego członka Klubu jako sposobności do służenia społeczeństwu,

– wysokiego poziomu etycznego w działalności zawodowej , gospodarczej i społecznej .   stosowania ideałów służby społeczeństwu przez każdego członka Klubu w życiu osobistym, zawodowym i społecznym,

– rozwoju porozumienia między narodami, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę ludzi pracy wszelkich zawodów, połączonych ideałami służby społecznej,

–  niesienie pomocy materialnej ludziom jej potrzebującym i szeroko rozumianej działalności charytatywnej.

Cele te realizowane będą między innymi przez wymianę myśli, kontakty, osobisty przykład członków i pomoc potrzebującym poprzez organizowanie akcji charytatywnych oraz świadczenia własne członków Klubu.

Klub działa „non profit” tzn. nie może uzyskiwać zysków, a całe nadwyżki środków uzyskane z działalności musi przekazywać na cele charytatywne.

Artykuł IV.  Zebrania

§ 1. Klub odbywa   Zebrania Członków, zwane dalej ZC, raz w tygodniu, w dniu i o godzinie ustalonej w regulaminie wewnętrznym. Z uzasadnionej przyczyny Zarząd Klubu może zmienić datę oraz godzinę i miejsce ZC, powiadamiając o tym członków drogą elektroniczną . Jeżeli ZC wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, Zarząd może odwołać spotkanie.

§ 2. Doroczne,  Walne Zebranie Członków poświęcone wyborowi osób pełniących funkcje w Klubie na następną kadencję powinno odbyć się nie później niż 31 grudnia każdego roku . Kadencja zarządu trwa  od 01 lipca następnego roku kalendarzowego do 30 czerwca kolejnego roku.

Artykuł V.  Członkostwo

§ 1. Warunki ogólne.

Członkami Klubu mogą być osoby pełnoletnie, nieskazitelnego  charakteru i opinii oraz nienagannej reputacji zawodowej. Dopuszcza się członkostwo cudzoziemców. Wyklucza się udział osób karanych sądownie z tytułu przestępstw umyślnych

§ 2. Rodzaje członkostwa.

Członkowie Klubu dzielą się na:

– czynnych,

– honorowych.

§ 3. Członkostwo czynne.

Członkiem czynnym może być osoba, która:

 1. działa, jako właściciel, wspólnik, członek zarządu lub kierownik w uznanej prawnie i pożytecznej działalności gospodarczej lub w zawodzie;
 2. zajmuje ważne stanowisko z prawem podejmowania decyzji w uznanej prawnie i pożytecznej działalności gospodarczej lub w zawodzie;
 3. działa jako miejscowy przedstawiciel uznanej prawnie i pożytecznej działalności gospodarczej lub zawodowej, mając uprawnienia do reprezentowania i kierowania w określonym zakresie, oraz jest osobiście czynna w działalności gospodarczej lub zawodowej, do której została zaliczona w Klubie oraz zamieszkuje lub pracuje w obrębie zasięgu terytorialnego działania Klubu, względnie w granicach administracyjnych miasta, w którym Klub ma siedzibę, lub też w obrębie zasięgu terytorialnego Klubu bezpośrednio sąsiadującego z niniejszym Klubem.

§ 4. Członkostwo honorowe.

Osoba, która wyróżniła się w działalności będącej popieraniem ideałów rotariańskich może być wybrana na członka honorowego Klubu. Członkowie honorowi nie są obciążeni obowiązkiem wnoszenia opłat wpisowych ani innych, nie mają prawa głosu i nie mogą być wybierani na żadne funkcje w Klubie, nie reprezentują też żadnej kategorii działalności gospodarczej lub zawodowej, ale są uprawnieni do uczestniczenia we wszystkich zebraniach Klubu oraz do uczestniczenia i korzystania ze wszystkich innych uprawnień i przywilejów członka Klubu.

§ 5. Religia, środki masowego przekazu i służba dyplomatyczna.

Przedstawiciele różnych wyznań, przedstawiciele różnych mediów i innych środków masowego przekazu oraz przedstawiciele służb dyplomatycznych mogą zostać wybrani na członków czynnych według zasad zaliczania do określonej kategorii przedstawionych w niniejszym statucie.

§ 6. Urzędy publiczne.

Osoby wybrane lub mianowane na stanowiska w urzędach publicznych tylko na czas określony nie mogą być wybrane na członków czynnych w kategorii, do jakiej należy zaliczyć dany urząd. Nie dotyczy to osób zajmujących stanowiska w szkołach, na uczelniach i innych zakładach oświatowych, ani osób mianowanych lub wybranych na stanowiska w wymiarze sprawiedliwości . Czynny członek Klubu wybrany lub mianowany na stanowisko w urzędzie publicznym na czas określony, działa nadal jako członek czynny w tej kategorii, do której był zaliczany bezpośrednio przed takim wyborem lub nominacją

§ 7. Zatrudnienie w Rotary International

Klub zachowa na liście swoich członków każdego swego członka, który zostanie zatrudniony przez Rotary International , tak długo jak długo trwać będzie jego zatrudnienie.

§ 8. Prawa i obowiązki członków

Każdy członek  Klubu  ma prawo  i obowiązek uczestniczenia w życiu Klubu, w szczególności przez czynny udział w jego pracach zgodnie z powziętymi celami Stowarzyszenia, oraz udział z WZC, a także partycypację w gromadzeniu środków finansowych na jego funkcjonowanie, między innymi przez wnoszenie składek i opłat zgodnie z uchwałami WZC.

Artykuł VI.  Podział na kategorie

§ 1. Klasyfikacja.

a)     Każdy czynny członek Klubu zostaje zaliczony do określonej kategorii zgodnie ze swoją praca lub zawodem.

b)     Kategoria , do której zostaje zaliczony, będzie zasadniczo odpowiadać działalności w którą jest on  czynny zawodowo.

c)     Korekta kategorii. Zarząd według swego uznania może zmienić lub uściślić kategorię przypisaną członkowi, którego członkostwo nie ustało, o ile okoliczności uzasadniają taką czynność. Członek taki powinien być powiadomiony na piśmie o proponowanej zmianie lub uściśleniu i ma prawo wypowiedzieć się w tym względzie.

§ 2. Ograniczenia.

Klub może wprowadzić ograniczenia co do ilości członków jednej działalności  zawodowej.

Członkostwo czynne może obejmować tylko dwóch członków z jednej kategorii działalności gospodarczej lub zawodowej, z wyjątkiem kategorii odnoszących się do działalności religijnej, dziennikarskiej i dyplomatycznej, które mogą być reprezentowane przez więcej niż jednego członka w każdej kategorii.

Artykuł VII.  Uczestnictwo

§ 1. Każdy członek Klubu powinien uczestniczyć w ZC.

Uważa się, że członek uczestniczy w ZC, jeżeli jest obecny przez co najmniej 60% czasu prze­widzianego na to spotkanie lub usprawiedliwi swoją nieobecność w jeden z następujących sposobów:

a)     jeżeli:

 1. uczestniczy  na ZC innego klubu lub klubu w organizacji,
 2. uczestniczy na polecenie Klubu w ZC klubu Rotaract lub Interact, albo tymczasowego Klubu Rotaract lub Interact,
 3. uczestniczy w pracach, zjazdach, seminariach, zgromadzeniach, konferencjach i spotkaniach lub innych zorganizowanych formach działalności organizowanych przez Rotary International lub prowadzonych pod kierownictwem Gubernatora Districtu.
 4. stawi się w oznaczonym czasie i miejscu WZC innego klubu aby uczestniczyć w zebraniu, lecz klub ten nie odbędzie zebrania w tym miejscu i czasie.

b)     jeżeli:

 1. działa w sprawach klubów rotariańskich jako osoba pełniąca funkcje lub członek komitetu Rotary International,
 2. działa w sprawach klubów rotariańskich jako przedstawiciel Gubernatora Districtu przy organizacji nowego klubu,
 3. działa w sprawach klubów rotariańskich na zlecenie Rotary International,
 4. jest bezpośrednio zaangażowany przy czynnościach zleconych i organizowanych przez District lub Rotary International lub Fundację Rotary w odległym rejonie, w którym nie ma fizycznej możliwości usprawiedliwienia swojej nieobecności na zebraniu.

§ 2. Usprawiedliwianie nieobecności.

W przypadkach wymienionych w punktach § 1 a)2 i a)3 niniejszego artykułu, członek Klubu  tylko wtedy może być uznany za usprawiedliwionego, jeśli osobiście powiadomi Klub o fakcie usprawiedliwiającym nieobecność. W przypadkach wymienionych w pozostałych punktach  powiadomienie powinno nastąpić  przez sekretarza wizytowanego klubu.

§ 3. Zwolnienia.

Nieobecność członka na ZC będzie także usprawiedliwiona, jeżeli  jest spowodowana chorobą lub ważnym zajęciem służbowym, a Prezydent Klubu uzna nieobecność za usprawiedliwioną.  W tym przypadku jego nieobecność nie będzie wliczona do sprawozdania o frekwencji w Klubie.

Artykuł VIII.  Władze Klubu, osoby pełniące funkcje

§ 1. Władzami Klubu są:

a)   Walne Zebranie Członków,

b)     Zarząd,

c)     Komisja Rewizyjna.

§ 2. Kadencyjność i kooptacja

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok rotariański tzn. od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonywany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 2. Uchwały władz Klubu, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków władz Klubu. Na żądanie przynajmniej jednego członka władz Klubu należy zarządzić głosowanie tajne.
 3. W razie zmniejszenia się składu władz Klubu wymienionych w § 1.1 pkt b) i c), w czasie  trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż dwóch członków Zarządu i jednego członka Komisji Rewizyjnej. Kooptacja nie dotyczy Prezydenta i Prezydenta Elekta. W takim przypadku Zarząd decyduje o wyborach uzupełniających

§ 3. Walne Zebranie Członków.

WZC jest najwyższą władzą Klubu. Do wyłącznych kompetencji WZC należy coroczny wybór Zarządu , Komisji Rewizyjnej i funkcji zastrzeżonych w kolejnych punktach, rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu, ustalanie wysokości opłat i składek, podejmowanie uchwał o zmianach statutu i likwidacji Klubu , podejmowanie uchwał w zakresie dotyczącym majątku nieruchomego Klubu oraz zobowiązań przekraczających 50000 zł.

Uchwały WZC podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków, chyba ,że statut stanowi inaczej . Na żądanie przynajmniej jednego członka władz Klubu należy zarządzić głosowanie tajne.

Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd. Ponadto winno się ono odbyć na wniosek pisemny zgłoszony przez ¼ członków Klubu lub  Komisję Rewizyjną.

§ 4. Zarząd.

1) Zarząd decyduje o wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

2) W skład Zarządu Klubu wchodzą: Prezydent, Wiceprezydent , Prezydent Elekt , Skarbnik, Sekretarz i Gospodarz Klubu.  Do reprezentowania Klubu na zewnątrz uprawnieni są: Prezydent, zastępujący go Wiceprezydent lub upoważniony przez Prezydenta członek Zarządu. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych konieczne są podpisy 2 członków Zarządu, w tym Prezydenta lub Wiceprezydenta. Do regulowania bieżących należności z konta klubowego upoważniony jest jednoosobowo skarbnik klubu.

3) Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków . Na żądanie przynajmniej jednego członka władz Klubu należy zarządzić głosowanie tajne.

4) Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a)     reprezentacja Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b)     realizacja celów statutowych Klubu oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c)     ustalanie budżetu i preliminarza wydatków,

d)     sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,

e)     podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia oraz obciążenia majątku ruchomego

f)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków ,

g)     podejmowanie uchwał w sprawach skreśleń i wykluczenia członków z Klubu,

h)     ustalanie terminów płatności składek członkowskich,

i)    prowadzenie dokumentacji członkowskiej i dokumentacji Klubu w tym ustalanie wzorów legitymacji i deklaracji,

j)      występowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.

§ 5. Komisja Rewizyjna.

 1. Do podstawowych zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a)     kontrola całokształtu działalności Klubu poprzez przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Klubu,

b)     kontrola stanu majątku Klubu i prawidłowości zarządzania nim przez Zarząd,

c)     kontrola przestrzegania statutu Klubu oraz wykonania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd Klubu,

d)     występowanie do Zarządu Klubu z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w wypadku zajścia szczególnych okoliczności uzasadniających takie zwołanie,

e)     przeprowadzenie doraźnych kontroli na  wniosek Zarządu Klubu lub ¼ członków Klubu

f)      przedstawienie na dorocznym, Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,

g)     składanie dorocznemu, wyborczemu Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych . Na żądanie przynajmniej jednego członka Komisji Rewizyjnej należy zarządzić głosowanie tajne

§ 6. Wybór władz.

Urzędujący Prezydent inicjuje zgłaszanie przez  członków Klubu kandydatur na stanowiska w Zarządzie Klubu – Prezydenta, Wiceprezydenta oraz na stanowiska Sekretarza, Skarbnika, Gospodarza Klubu , Oficera CICO oraz członków Komisji Rewizyjnej na miesiąc przed zebraniem wyborczym. Zgłoszone kandydatury na poszczególne stanowiska, uszeregowane w kolejności alfabetycznej, po ich przyjęciu i wyrażeniu zgody przez zainteresowanych są następnie przedmiotem tajnego głosowania podczas dorocznego,  wyborczego WZC. Wybór na  poszczególne stanowiska uzyskują kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów w swojej grupie. Z kandydatów do Komisji Rewizyjnej, którzy uzyskają  największą liczbę głosów, zostaje wybranych pierwszych trzech.

Prezydent wybrany w opisanej proce­durze wchodzi do zarządu Klubu jako prezydent elekt na rok klubowy rozpo­czynający się 1 lipca po jego wyborze na stanowisko prezydenta, a przyjmuje stanowisko prezydenta 1 lipca następnego roku po zakończeniu kadencji członka zarządu na stanowisku prezydenta-elekta.

Obowiązki osób pełniących funkcje w Klubie:

Prezydent – przewodniczy zebraniom Klubu i Zarządu.

Wiceprezydent – przewodniczy zebraniom Klubu i Zarządu podczas nieobecności Prezydenta.

Sekretarz – prowadzi rejestr członków Klubu, rejestruje frekwencję na zebraniach klubowych, wysyła zawiadomienia o zebraniach Klubu, przygotowuje sprawozdania dla Rotary International oraz wykonuje inne czynności właściwe dla tej funkcji.

Skarbnik – pełni nadzór nad funduszami Klubu i składa corocznie, a także na każde żądanie Zarządu, sprawozdanie dotyczące stanu klubowych finansów.

Gospodarz klubu – pełni funkcję pomocniczą w Zarządzie. Jego zakres czynności jest ustalony przez Prezydenta  Klubu, odpowiada za organizację imprez klubowych, jest Mistrzem Ceremonii i Strażnikiem Tradycji oraz odpowiada za majątek rzeczowy Klubu.

Oficer CICO – jest łącznikiem między władzami Districtu, a Prezydentem Klubu

§ 7. Zarząd sprawuje ogólny nadzór

nad wszystkimi osobami pełniącymi funkcje w Klubie oraz komisjami i może w uzasadnionym przypadku decydować o wakatach na tych stanowiskach , poza funkcjami zastrzeżonymi dla WZC. Zarząd jest ciałem odwoławczym w stosunku do zarządzeń wszystkich osób pełniących funkcje i decyzji podjętych przez komisje Klubu. Od uchwały Zarządu można się od  odwołać do WZC. W takich przypadkach, decyzja od której następuje odwołanie może być uchylona jedynie w drodze głosowania, większością dwóch trzecich obecnych członków na WZC zwołanym przez Zarząd

§ 8. Osobami pełniącymi funkcje z wyboru w Klubie są: Prezydent, Prezydent – elekt, Wiceprezydent, Sekretarz, Skarbnik, Gospodarz Klubu i Oficer CICO, zaś z nominacji Prezydenta przewodniczący komisji klubowych i ich członkowie. Każda osoba pełniąca funkcję w Klubie obejmuje swoje obowiązki  od pierwszego lipca,  po dacie swojego wyboru i sprawuje ją do końca kadencji, albo też do czasu wyboru swego następcy.

§ 10. Stanowisko Członków władz Klubu wygasa na skutek:

 1. upływu kadencji
 2. rezygnacji z funkcji
 3. utraty członkostwa w Klubie
 4. śmierci członka

Artykuł IX.  Opłata wpisowa i składki

Środki finansowe Klubu pochodzą z opłat wpisowych, składek i darowizn na rzecz Klubu. Wysokość opłaty wpisowej i składki jest ustalana uchwałą podejmowaną na dorocznym, wyborczym WZC Klubu.

Artykuł X.  Czas trwania członkostwa

§ 1. Czas trwania.

Członkostwo trwa przez cały czas istnienia Klubu, chyba, że wygaśnie na skutek wymienionych niżej przyczyn. Klub może zostać rozwiązany uchwałą  WZC Klubu większością dwóch trzecich głosów.

§ 2. Wygasanie członkostwa.

Podstawą skreślenia Członka z listy jego członków jest uchwała zarządu podjęta w sytuacji , gdy Członek przestaje spełniać warunki przynależności do Klubu. Zarząd może wyrazić zgodę na pozostanie w Klubie pomimo nie spełniania warunków  uczestnictwa w następujących przypadkach:

a)     Czynny członek Klubu, wyprowadzając się z obszaru objętego działalnością Klubu, może uzyskać usprawiedliwienie nieobecności na czas nie dłuższy niż jeden rok, aby umożliwić mu odwiedzenie i przedstawienie się klubowi rotariańskiemu w społeczności do której się przeprowadza, o ile oczywiście działa w tej samej kategorii pracy lub zawodu i nadal spełnia warunki członkostwa w klubie rotariańskim.

b)      Czynny członek Klubu, który przestaje spełniać warunki przynależności do określonej kategorii , może zatrzymać swoją kategorię, w której uzyska nowe zatrudnienie. W tym celu członek uzyska  usprawiedliwienie swojej nieobecności na okres nie przekraczający jednego roku, aby mógł znaleźć nowe zatrudnienie. Członek winien nadal spełniać pozostałe warunki konieczne dla członkostwa w Klubie.

§ 3. Członkostwo w Klubie wygasa automatycznie w przypadku skazania Członka prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwo umyślne .

Członkostwo w Klubie wygasa automatycznie w przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie.

Członkostwo honorowe wygasa automatycznie z dniem 30 czerwca po dacie wybrania go na członka honorowego. Tym niemniej, zarząd może według swego uznania w drodze uchwały z roku na rok, przedłużać członkostwo honorowe na rok następny.

§ 4. Ponowne przyjęcie.

Jeśli członkostwo czynnego członka wygaśnie, jak to podano w § 2, taka osoba może podjąć starania o ponowne członkostwo, w tej samej lub innej kategorii. Jeśli zostanie ponownie przyjęta na członka, nie musi wnosić opłaty wpisowej.

§ 5.Niepłacenie składek.

Każdy członek zalegający ze składkami przez 90 dni  winien być wezwany przez sekretarza do ich zapłaty . Jeśli opłaty nie zostaną wniesione w ciągu 10 dni od daty wezwania, Zarząd podejmie uchwałę w przedmiocie dalszego członkostwa w Klubie.

§ 6.  Nieuczestniczenie.

Zarząd może podjąć  uchwałę w przedmiocie wykreślenia członka z  listy członków Klubu w następujących przypadkach :

a)     opuszczenia bez usprawiedliwienia  czterech kolejnych ZC Klubu,

b)      opuszczenia bez usprawiedliwienia  co najmniej 60% ZC w pierwszym  lub drugim półroczu roku rotariańskiego.

§ 7. Zarząd może podjąć także uchwałę w przedmiocie wygaśnięcia członkostwa także z powodów wskazanych poniżej :

a)     Utraty kwalifikacji członkowskich w Klubie,

b)     Członkostwo może wygasnąć również w drodze uchwały zarządu, podjętej większością dwóch trzecich głosów na WZC.

§ 8 .Tryb podejmowania uchwały w przedmiocie wygaśnięcia członkostwa

 1.  Wszczęcie postępowania w przedmiocie wykreślenia Członka z listy Członków Klubu rozpoczyna złożenie wniosku w sprawie w formie pisemnej lub do protokołu
 2.  O złożeniu wniosku członek, którego wniosek dotyczy , powinien zostać powiadomiony równocześnie z informacją o możliwości złożenia na piśmie odpowiedzi w terminie 10 dniowym.
 3.  Członek, którego wniosek dotyczy , ma  również możliwość stawienia się przed zarządem celem przedstawienia swego stanowiska.
 4. W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały stwierdzającej  wygaśnięcie członkostwa sekretarz Klubu winien w ciągu siedmiu dni od daty podjęcia uchwały powiadomić członka Klubu o decyzji, jaka zapadła w jego sprawie. Uchwała wymaga uzasadnienia na piśmie.
 5.  W terminie czternastu dni po otrzymaniu uchwały   wraz z uzasadnieniem , członek którego uchwała dotyczy, złożyć odwołanie na piśmie do WZC  Klubu.
 6. W przypadku odwołania, zarząd Klubu wyznacza datę jego rozpatrzenia na WZC Klubu, które winno być zwołane w ciągu trzydziestu dni od daty otrzymania odwołania na piśmie. Każdy członek Klubu powinien zostać powiadomiony o takim zebraniu i jego  Tylko członkom Klubu wolno będzie być obecnymi na zebraniu, na którym rozpatrywane jest odwołanie.
 7. Decyzja Zarządu jest ostateczna, o ile nie zostało złożone od niej odwołanie lub jeśli uchwałą WZC utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję Zarządu.

§ 9. Rezygnacja.

Rezygnacja z członkostwa Klubu powinna być zgłoszona pisemnie, na adres Prezydenta lub Sekretarza Klubu.

Artykuł XI.  Sprawy społeczne, państwowe i międzynarodowe

§ 1. Ogólna pomyślność społeczeństwa, narodu i świata jest przedmiotem troski członków Klubu. Każda sprawa o charakterze publicznym, dotycząca tych zagadnień, może być przedmiotem wnikliwych i starannych rozważań i badań w celu naświetlenia jej członkom Klubu. Klub nie wyraża  swojej opinii w kwestiach, które są aktualnie przedmiotem publicznej kontrowersji

§ 2. Klub nie popiera ani nie rekomenduje kandydatów na urzędy publiczne, ani też nie poddaje dyskusji wad i zalet kandydatów na swoich zebraniach.

§ 3. Klub nie podejmuje uchwał ani nie wyraża poglądów, ani też nie podejmuje zbiorowych akcji w sprawach politycznych o zasięgu światowym lub międzynarodowym.

Klub nie wystosowuje apelów do innych klubów, narodów lub rządów, ani też nie wysyła listów, wystąpień i propozycji dotyczących rozwiązywania międzynarodowych spraw politycznych.

Artykuł XII.  Czasopisma Rotary

§ 1. Z wyjątkiem przypadku, kiedy Klub jest zwolniony przez Radę Dyrektorów Rotary International z przestrzegania postanowień niniejszego artykułu, zgodnie z regulaminem Rotary International, każdy czynny członek, przez sam fakt wstąpienia w stosunek członkostwa jednocześnie wyraża wolę zaprenumerowania oficjalnego czasopisma lub też wybranego pisma regionalnego zaaprobowanego przez Radę Dyrektorów Rotary International. Prenumerata obejmuje okresy sześciomiesięczne i pokrywa się z czasem trwania członkostwa Klubu aż do końca sześciomiesięcznego okresu, w którym ustaje członkostwo.

§ 2. Kwota prenumeraty półrocznej będzie z góry pobierana przez Klub od każdego członka          i przesyłana  do Rotary International lub też do zarządu publikacji regionalnej, wskazanej przez Radę Dyrektorów Rotary International.

Artykuł XIII.  Akceptacja  celów   i  zgodności  ze  statutem  oraz  regulaminem

Każdy członek akceptuje zasady Rotary, określone w sformułowaniu celów i poddaje się im oraz wyraża zgodę na stosowanie do niego statutu i regulaminu Klubu.

Artykuł XIV.  Arbitraż

Jeśli wyniknie jakikolwiek spór z członkiem lub członkami lub byłymi członkami, a samym Klubem lub osobami pełniącymi funkcje w Klubie, związany z członkostwem lub naruszeniem statutu czy regulaminu, lub też usunięciem członka z klubu, spór taki podlegać będzie arbitrażowi. Każda ze stron wyznaczy arbitra, arbitrzy wybiorą superarbitra. Arbitrami mogą być tylko członkowie Rotary. Decyzja podjęta przez arbitrów, a w razie braku zgody między nimi przez superarbitra, jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich stron postępowania.

Artykuł XV.  Regulamin Klubu

Klub uchwala regulamin nie będący w sprzeczności ze statutem ani regulaminem Rotary International oraz statutem i regulaminem lokalnego Districtu Rotary, a także nie będący w sprzeczności z niniejszym statutem.

Artykuł XVI.  Zmiana statutu

Wszelkie zmiany w statucie wymagają dla swej ważności podjęcia uchwały na WZC większości ¾ głosów przy obecności 2/3 członków klubu.